Polityka jakości

SAKOP Sp. z o.o. prowadzi politykę ciągłej poprawy jakości i zobowiązuje się do spełniania oczekiwań klienta oraz własnych poprzez następującą dewizę:

OFEROWANE PRZEZ NAS WYROBY I USŁUGI POMAGAJĄ W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Oznacza to dostawę zestawów do naprawy i łączenia kabli elektroenergetycznych, sterowniczych, telekomunikacyjnych i przewodów oponowych, aparatów i podzespołów elektrotechnicznych oraz świadczenie usług w zakresie remontów urządzeń i aparatów elektroenergetycznych, baterii akumulatorów, linii kablowych i trakcji elektrycznej przewodowej, których jakość zapewnia uzyskanie zadowolenia klienta oraz sprawne działanie wyrobu w ciągu całego założonego okresu użytkowania.

Zadaniem Kierownictwa Spółki jest dążenie do ciągłej poprawy jakości wyrobów przez:

  • doskonalenie technologii wytwarzania wyrobów i świadczonych usług,
  • wdrażanie postępu technologii wytwarzania wyrobów i świadczonych usług,
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników na wszystkich stanowiskach pracy.


Naszym celem jest zadowolenie klienta z jakości produktu i świadczonych usług.

Dla osiągnięcia tego celu działalność Spółki podporządkowana zostaje Systemowi Zarządzania Jakością opartemu na normie PN-EN ISO 9001:2015.

Zarząd uznaje, że włączenie się i współpraca wszystkich pracowników w zakresie jakości jest zasadniczym warunkiem osiągnięcia pożądanego jej poziomu. Zadaniem Kierownictwa na wszystkich szczeblach jest poprawienie takiej postawy.

Zarząd spółki zapewnia, że Polityka Jakości jest zrozumiała, wprowadzona i utrzymywana we wszystkich komórkach organizacyjnych a wymierne cele jakościowe wynikają z niej będą podlegały regularnym przeglądom pod kątem ich aktualności.

Zarząd Spółki bierze na siebie pełną odpowiedzialność za realizację polityki jakościowej, przekazując całość uprawnień w zakresie nadzoru nad realizacją Systemu Zarządzania Jakością, Pełnomocnikowi ds. Jakości.